Smutna wiadomość – profesor dr hab. Jerzy Bartke nie żyje

            Dnia 21 marca 2016 roku zmarł w Krakowie wybitny polski kolekcjoner  filatelista, jeden z nestorów powojennej filatelistyki krakowskiej,  badacz  dziejów poczty i walorów filatelistycznych Galicji i Wolnego Miasta Krakowa, autor wielu  publikacji wydawanych w kraju i zagranicą, członek Europejskiej Akademii Filatelistyki i sekretarz Polskiej Akademii Filatelistyki. Sędzia filatelistyczny I klasy. Był  przewodniczącym Komisji Naukowej – Badawczej Małopolskiego Okręgu PZF i wiceprezesem naszego Klubu Filatelistów „Cracoviana”. Za eksponaty otrzymywał najwyższe wyróżnienia na wystawach krajowych i zagranicznych.  Posiadał najwyższe honorowe odznaczenia związkowe, z godnością Członka Honorowego PZF włącznie. Posiadał również wysokie odznaczenia państwowe.

            Jerzy Bartke urodził się dnia 7 maja 1936 roku w Krakowie. W 1958 roku ukończył Wydział Fizyki w  Uniwersytecie Jagiellońskim w 1958 roku Doktoryzował się  w 1963 roku, a profesurę  uzyskał w 1990. Pracował w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie zajmując się fizyką wysokich energii. Był wybitnym uczonym, współpracującym z wieloma renomowanymi uczelniami europejskimi. Nawet po przejściu na emeryturę,  uczestniczył  w eksperymentach m. innymi w CERN. 

Pasją profesora Bartke było kolekcjonerstwo, które dawało mu wiele satysfakcji i  chwile relaksu po wytężonej pracy naukowej. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 8 lutego 1954 roku stając się  najstarszym członkiem PZF w Okręgu Małopolskim. Był wszechstronnym filatelistą to znaczy, kolekcjonował znaczki, ale również numizmaty i medale,  tworzył  eksponaty wystawowe, publikował wyniki badań i ocen, a także działał na niwie  organizacyjnej i popularyzatorskiej. Jego podstawowym eksponatem wystawowym był  Stemple przedznaczkowe Galicji i Wolnego Miasta Krakowa,  który był nagradzany na wystawach krajowych i międzynarodowych. Tworzył interesujące eksponaty poświęcone Marii Skłodowskiej – Curie, polskim fizykom oraz okolicznościowe pokazy z okazji jubileuszu Instytutu Fizyki Jądrowej. Udostępniał swoje zbiory na wystawy i pokazy np. poświęcone  Ludwikowi Zamenhofowi i esperanto. Badał walory filatelistyczne i był autorem licznych opracowań poświęconych zwłaszcza znakom pocztowym na ziemiach polskich pod zaborem austriackim.

Profesor Jerzy Bartke był cenionym autorem zarówno prac naukowo – badawczych jak i artykułów w prasie filatelistycznej oraz  w innych czasopismach w których  popularyzował filatelistykę. Opublikował w 2004 roku (Dodatek w 2006 roku), wspólnie z Januszem Adamczykiem, książkę Katalog stempli przedznaczkowych Galicji i austriackiej poczty w Wolnym Mieście Krakowie. Opracował  austriackie stemple okręgowe w Galicji, które to opracowanie miało wymiar pionierski i zostało wydrukowane  na łamach czasopisma filatelistycznego Europejskiej Akademii Filatelistyki OPUS. Był również koordynatorem wydawnictwa OPUS – IX poświeconego filatelistyce polskiej.

Współpracował z  redakcjami czasopism „Filatelista”, „Przegląd filatelistyczny”, „Filatelista Małopolski” oraz czasopismami Uniwersytetu  Jagiellońskiego „Alma Mater” oraz Wydziału Fizyki UJ „Foton”.  Za swoją działalność edytorska otrzymał dwukrotnie Medal za Zasługi dla Rozwoju  Publikacji Filatelistycznych.

W miarę posiadanych sił i czasu uczestniczył w filatelistycznych spotkaniach wymiennych, w zebraniach klubowych, zawsze wnosząc ciekawe propozycje. Był bardzo uczynny i wielokrotnie udzielał rad, prostował błędne opinie i doradzał tym, którzy się do niego zwracali. Swoim odejściem  pozostawił pustkę trudną do  wypełnienia, a  wielu filatelistom  małopolskich, i nie tylko, będzie bardzo długo brakować mistrza i doradcy.

1

2

3

4

5

W  imieniu Zarządu Klubu „Cracoviana”
 i jego Członków              

Jerzy Duda