Znaczek pocztowy w ujęciu prof. Stanisława Miksteina - część 3

V.   Znaczek pocztowy może mieć najrozmaitszy kształt, wygląd i wykonanie, musi być jednak naklejką nadającą się do nalepienia na przesyłki. Opłatny bowiem znaczek pocztowy po naklejeniu na przesyłkę i unieważnieniu go przez urząd nadawczy, musi być dowodem uiszczenia opłaty za przyjęcie, przewóz i doręczenie tej przesyłki we wszystkich urzędach przejściowych i oddawczych, a zatem zwalniać odbiorcę od wszelkich opłat.
Stąd też wszelkie adnotacje o uiszczonej opłacie wykonane bezpośrednio na przesyłkach tak odręcznie jak i za pomocą tłoków stemplowych /pieczątek/ lub  specjalnych maszyn do oznaczania uiszczonej opłaty nie są znaczkami pocztowymi.
Również według paragrafu 34 ust. 4 Ordynacji Pocztowej odciski stempla maszyny do frankowania odbite na skrawkach papieru i nalepione na przesyłki nie zwalniają jej w urzędzie oddawczym od pobrania dopłaty a zatem  także nie są znaczkami pocztowymi w rozumieniu definicji.

VI.   Znaczek pocztowy musi być pokwitowaniem za wpłaconą należność za świadczenia z zakresu przyjęcia, przewozu i doręczenia przesyłek.

Dlatego też nie są znaczkami pocztowymi:
1. wszelkie druki, nawet wydane przez pocztę w formie naklejek, jednak nie  służące do kwitowania opłat za przyjęcie, przewóz i doręczenie przesyłek jak: nalepki poleceniowe, ekspres, wskazujące drogę lub rodzaj przewozu względnie zarachowanie paczek itp.
2. półfabrykaty znaczków pocztowych nie zaliczone do nakładu i nie wprowadzone do obiegu skutkiem nieodpowiadania swym wyglądem lub
wykończeniem zamówieniu oraz rozporządzeniu o wprowadzeniu do obiegu, a więc wszelka makulatura i półfabrykaty z produkcji, jak druki nieząbkowane o ile były wprowadzone do obiegu jako znaczki ząbkowane.

Ponieważ znaczek pocztowy jest pokwitowaniem za uiszczoną poczcie kwotę pieniężną, przeto w dawniejszych definicjach jest określony jako „papier wartościowy”. To jednak nie jest zupełnie słuszne, bo tylko w czasie swego obiegu i ważności przedmiotowej uprawnia on nabywcę do żądania od poczty wykonania jej przepisami określonego świadczenia, natomiast według paragrafu 26 Ordynacji Pocztowej nie może być wymieniony na obiegową walutę. Wprawdzie i po wycofaniu z obiegu, a nawet po użyciu /skasowaniu/ znaczek pocztowy przedstawia pewną wartość – ale już tylko jako towar. Ta wartość znaczka, jako towaru, nie jest zależna tylko od jego wartości nominalnej lecz jeszcze od wielu czynników jak podaży i popytu. Prawne stanowisko znaczka poza jego obiegiem pocztowym jest nieuregulowane, pewne czynniki uważają znaczki obiegowe niekasowane za dewizy, skasowane jako towar, inne czynniki wszelkie znaczki za towar – zaliczając kupców filatelistycznych do „branży papierowej”.

VII.    Znaczek pocztowy w stanie ważności jako dowód wpłacenia poczcie kwoty określonej jego nominalną wartością na poczet pokrycia należności za przyjęcie, przewóz i doręczenie przesyłki, jest dokumentem publicznym, albowiem:
1. zobowiązuje pocztę do wykonania za tę pobraną kwotę odpowiedniego jej przepisami i określonego świadczenia oraz;
2. uprawnia jego właściciela do żądania od poczty, po nalepieniu go na przesyłkę, wykonania takiego świadczenia. Wobec tego podlega on ochronie prawnej przed naśladownictwem /fałszowaniem/ zastrzeżonej ustępem 3 i 4 art. 22 ustawy o P.T i T.


Niestety w praktyce stosuje się prawną ochronę tylko znaczków będących w obiegu. Natomiast znaczki wycofane z obiegu nie podlegają tej ochronie a wynagrodzenia szkody poniesionej przez zakup sfałszowanego znaczka już wycofanego z obiegu można dochodzić tylko na prywatnej drodze prawnej /oszustwo/.

Ciąg dalszy nastąpi.

Jerzy DUDA