Znaczek pocztowy w ujęciu prof. Stanisława Miksteina - część 4

VIII. Wartość pocztowa znaczka zależy od jego prawnych i przedmiotowych cech, a polega na tym, że uprawnia on nabywcę do żądania, a zobowiązuje pocztę do wykonania, odpowiedniego przepisami określonego świadczenia w zakresie przyjęcia, przewozu i doręczenia przesyłek.
           Prawną cechę ważności posiada znaczek pochodzący z nakładu a/ zarządzonego, b/ wykonanego, c/zarachowanego oraz d/ wprowadzonego do obiegu na podstawie odpowiednich zarządzeń upoważnionych do ich wydania władz przedsiębiorstwa pocztowego, aż do czasu wycofania go z obiegu / art. 22 ust. O P. T iT. Oraz paragrafu 22 Ordynacji Pocztowej/ .
                  Znaczek traci prawną wartość, tylko przez wycofanie z obiegu zarządzeniem uprawnionej władzy. W razie wycofania z obiegu poczta oznacza pewien czasokres, w ciągu którego może być wymieniony na inne ważne znaczki.

IX. Przedmiotowe cechy ważności posiada znaczek:
1. całkowicie widoczny po nalepieniu na przesyłce
2. w takim stanie zachowania i wyglądu w jakim stosownie do zamówienia został wykończony, zaliczony do nakładu i wprowadzony do obiegu, czyli nie wykazujący w rysunku barwie i wykończeniu żadnych braków, cech lub zmian wywołanych mechanicznymi i chemicznymi zabiegami po rozesłaniu do rozsprzedaży.
Ordynacja pocztowa w paragrafie 25 wylicza kazuistycznie jakie znaczki „uważa się” za nieważne, a więc: znaczki opłaty wycięte z całostek, nagumowane na powierzchni obrazu , już używane, zabrudzone lub uszkodzone, z obciętymi brzegami, złożone z części, takie, których nie można wyraźnie rozpoznać, że sa prawdziwe lub jeszcze nie używane, na których rysunku wytłoczono odciski prywatnej pieczęci, wycofane z obiegu, których rysunek lub napis zmieniono, przekreślono, usunięto lub zadrukowano, a z nalepionych jedne na drugie znaczków, te które nie sa całkowicie widoczne, a z dziurkowanych te, których dziurkowanie nie odpowiada warunkom podanym w paragrafie 22.
Pomijając już jako nieodpowiednie w prawniczym sformułowaniu wyrażenie „uważa się” , które powinno brzmieć kategorycznie, to ujęcie niektórych punktów może wywołać wątpliwości jak np. Jak szeroki ma być brzeg przy znaczkach wprowadzonych do obiegu jako cięte /nieząbkowane/.

X. O ile by przez przeoczenie przy kontrolach i przy sprzedaży dostał się do rąk nabywcy znaczek o charakterze makulaturowym, którego ważność przy żądaniu świadczenia byłaby zakwestionowana, to nabywca to nabywca może na drodze prawnej po udowodnieniu, nabycia go na poczcie w sprzedaży w takim stanie, dochodzić wymienienia go na inny obiegowy znaczek tej samej wartości nominalnej.

XI. Poczta Polska wprowadziła dwie kategorie znaczków: 1/ znaczki opłaty do kwitowania z góry pobranych opłat, uprawniające nabywcę do żądania od niej wykonania odpowiednich przepisami określonych świadczeń oraz 2/ znaczki dopłaty do kwitowania z dołu pobranych opłat za już wykonane świadczenia. Znaczki dopłaty według paragrafu 30 Ordynacji Pocztowej nie mogą być używane jako znaczki opłaty uprawniające nabywcę do żądania wykonania świadczenia.
W pierwszej kategorii znaczków opłaty, uprawniających nabywcę
Do żądania wykonania świadczenia z zakresu przyjęcia, przewozu i doręczenia przesyłki rozróżniamy: a/ znaczki opłaty, b/ znaczki na przesyłki lotnicze,c/ przedmioty z wytłoczonymi na nich znakami opłaty czyli tzw w filatelistyce „całostki” – do uiszczenia i kwitowania normalnych opłat oraz d/ znaki na przesyłki urzędowe do kwitowania zniżonych opłat za przesyłki nadawane przez urzędy i instytucje publiczne.

XII. Miedzy znaczkami opłaty za normalny przewóz, a znaczkami za przwóz lotniczy nie ma na razie ścisłego rozgraniczenia ani w polskiej Ordynacji Pocztowej ani w praktyce; znaczki opłaty za normalny przewóz można uiszczać należności za przewóz lotniczy i na odwrót znaczki na przesyłki lotnicze można frankować przesyłki do zwykłego przewozu.

Ciąg dalszy nastąpi

Jerzy DUDA