Znaczek pocztowy w ujęciu prof. Stanisława Miksteina - część 5

XIII.Przy wykonywaniu świadczeń poczta ma obowiązek i prawo do unieważnienia przedłożonego znaczka to znaczy do nadania mu takiej nowej cechy, aby stracił swą przedmiotową wartość. Unieważnienia tego dokonuje się przez odciśnięcie na znaczku datownika z nazwa miejscowości i datą unieważnienia, pieczęci urzędowej, stempla kauczukowego z nazwą miejscowości lub przekreślenie.

XIV. Znaczki pocztowe umieszczone na przesyłkach i przedmioty z wytłoczonymi znakami opłaty /całostki/ po doręczeniu adresatowi staja się jego własnością.

XV. Pełnowartościowy pod względem pocztowym i filatelistycznym jest znaczek, którego cała wartość sprzedażna równa wartości nominalnej jest bonifikowana odpowiednimi przepisami określonym świadczeniem z zakresu przyjęcia, przewozu i doręczenia przesyłek.

XVI. Niepełnowartościowym pod względem pocztowym i filatelistycznym jest znaczek obarczony bezpośrednia lub pośrednią dopłatą na cele nie będące opłatą za czynności poczty z zakresu przyjęcia, przewozu i dostarczenia przesyłek, bez względu na to czy ta dopłata i cel są uwidocznione czy nieuwidocznione na nim /tzw. znaczki dobroczynne/, Bezpośrednia dopłata jest zwykle uwidoczniona na znaczku. Przy bezpośrednich dopłatach sprzedaż znaczka jest uwarunkowana przedstawieniem dowodu na uiszczeniu dopłaty na pewien cel, jak np. przy znaczkach z Wystaw Filatelistycznych przedstawieniem opłaconego jednego biletu wstępu na każdy zakupiony znaczek.

XVII. Spekulacyjnym może być każdy znaczek o ograniczonej sprzedaży lub niedostępny do nabycia w placówkach pocztowych w czasie swego obiegu. Powodem tego może być; 1/ celowo za niski nakład, nieodpowiadający rzeczywistemu zapotrzebowaniu w obrocie pocztowym, 2/ celowe ieodpowiednie rozprowadzenie znaczka do normalnej rozsprzedaży po cenach nominalnych w placówkach pocztowych lub, 3/ przydzielanie go niepocztowym czynnikom do rozsprzedaży.

XVIII. Filatelistyka w najszerszym znaczeniu zajmuje się wszystkim co stoi w związku z powstawanie, produkcją, wyglądem, wykończeniem, obiegiem, użyciem i zużyciem znaczków pocztowych. W węższym zakresie / tzn. w zbiorach katalogowych/ interesuje się tylko normalnymi wykończonymi i wprowadzonymi do obiegu znaczkami pocztowymi, będącymi tak w stanie nieużytym /niekasowanym/ jak i zużytymi /kasowanymi/ znajdującymi się w obiegu jak i wycofanymi. W szerszym zakresie /tzn. zbiorach badawczych służących do pracy naukowej/ uprawianym przez specjalistów, oprócz normalnych znaczków, ich odmian pochodzących z różnych nakładów i druku róznymi formami drukarskimi, a zatem różniących się odcieniem barw, papierem, ząbkowaniem, gumowaniem itp. uwzględnia się także różne rodzaje ich użycia, zużycia, ostemplowań i stadia produkcji, a więc druki nie będące jeszcze znaczkami pocztowymi jak projekty, próby barw, druku, papieru oraz półfabrykaty tzn. jeszcze niewykończone druki, a w pewnych wypadkach makulaturę, o ile ta może wyjaśnić produkcję.

Spodziewam się, że powyższy chociaż krótki szkic objaśniający czym jest znaczek pocztowy, jakie są jego istotne cechy, na czym polega jego ważność i użycie w obrocie pocztowym - uchroni wielu a szczególnie początkujących filatelistów nie tylko od zarzutu ignorancji i nieznajomości głównego i zasadniczego przedmiotu ich zainteresowania, lecz również i od szkód materialnych oraz wyzysku przez niesumienne jednostki.

Koniec

Jerzy DUDA